نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/01/31
کل خالص ارزش دارائی ها 31,118,234,711,887 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,004,401 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 997,204 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,005,511 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 30,981,883

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/07/24

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك كارآفرين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فاطر

ضامن نقد شوندگی:

بانك كارآفرين

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك كارآفرين

مدیران سرمایه گذاری:

محمدباقر كريمي آخورمه، عصمت طاهري طيبي، محمد خبري زاد

حسابرس:

موسسه حسابرسي فريوران